Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘Maria Larsson’ Kategori

Skriven av den 19 juni , 2014

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Nu har jag deltagit i mitt fjärde budgetfullmäktige som gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna. Det blev en stark budget vi i den politiska majoriteten (KD, M, FP) presenterade.

Sollentuna är en av Sveriges bästa kommuner med låg skatt (oförändrad 18,10) och god soliditet (drygt 80 %), nästa bästa företagsklimatet i landet, bra skolresultat och bra kultur- och fritidsutbud, med ett utmärkt kommunikationsläge – 15 minuter från Stockholms C och 20 minuter till Arlanda.

När en så omfattande verksamhet som en kommun ska behandlas i ett budgetfullmäktige med nio partier inblandade, ja då tar det tid. Det handlar om en budget på över tre miljarder och berör en kommun på 68 000 invånare och kommunen har cirka 2 500 anställda! Fullmäktige inleddes kl 09.00 på morgonen och slutade kl 21.00.

Det går bra för Sollentuna kommun, på tvärs mot den bild som den socialdemokratiskt ledda oppositionen försöker måla upp. Enligt Freddie Lundqvist är vi i majoriteten en trött majoritet. Inget kan vara mera fel. Det visar den budget vi lagt fram. Och vi klättrar på rankinglistorna nu senast på Svenskt näringslivs ranking över bästa företagsklimatet.
Vi har en av landets lägsta kommunalskatter, 18, 10 kronor. Det är bra. Valfrihet är att också att vi som invånare får mer pengar i våra egna plånböcker, utan att kommunen gör avkall på centrala kommunala angelägenheter inom kultur, fritid, infrastruktur, vård skola omsorg.

Vi har som riktmärke att bygga 500 bostäder per år. Vi har god beredskap för att uppfylla denna kvot. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor. Studentbostäder är en självklar del av vårt strategiska arbete med den närhet vi har till viktiga lärosäten både i Stockholm och Uppsala.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott vill jag prioritera miljö och klimatfrågorna. Buller och partiklar är föroreningar i många sollentunabors vardagsmiljöer som vi ser som stora utmaningar. Vi som kommun måste ta en aktivare roll exempelvis gentemot Trafikverket. Medfinansiering diskuteras just nu för att lösa ut segdragna insatser, som exempelvis bättre bullervallar. Nyligen har en analys av klimatpåverkan från vår egen kommunala verksamhet presenterats och blir föremål för analys och åtgärder.

Halva budgeten går till barnomsorg, förskola och grundskola. Vi kristdemokrater vill fortsätta stärka insatser för att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa skolor. 12,7 miljoner lägger vi på för att lärare ska ha bättre betalt. Det är en av våra absolut viktigaste personalgrupper. Vi satsar också ytterligare m miljoner till elevhälsan, något vi Kristdemokrater vill. Vår minister Maria Larsson har agerat så att även vi i Sollentuna kunnat anställa fler personer inom elevhälsan.
Sollentuna är en kommun som välkomnar mångfald av utförare inom skolan. Det ska vi fortsätta göra.

En trygg kommun är för oss kristdemokrater en viktig fråga. Den senaste mätningen visar att den upplevda tryggheten i Sollentuna har förbättrats väsentligt sedan vi senast gjorde en undersökning 2006. Som ordförande i kommunstyrelsens brottsförebyggande rådet ser jag hur viktig samverkan med olika aktörer är, både det offentliga, civilsamhället och företagen. Vi har installerat en del övervakningskameror vilket gjort att skadegörelse exempelvis på våra skolor minskat drastiskt.

Som ordförande i kultur och fritidsnämnden har jag under den här mandatperioden varit med och invigt en tillfällig friidrottshall, tre utegym, en boulehall, tagit första spadtaget till en regional friidrottshall, påbörjat arbetet med en ny idrottshall i Rotebro och en fullstor fotbollshall.

Vi kristdemokrater har en stark tro på att samhället är större än det offentliga. Civilsamhället med alla dess aktörer gör ovärderliga insatser, det är idrottsföreningar och kulturföreningar, samfund och andra organisationer. Vi är mycket nöjda med att kommunen nu kommit långt med att få till en Överenskommelse med civilsamhället i Sollentuna. Det kan vara början till att exempelvis få igång sociala företag som vi vet av erfarenhet i andra delar av landet, har haft avgörande betydelse för att nå grupper i samhället som har stått långt utanför arbetsgemenskap.

En god uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar är centralt tema i vår politik. Och där har exempelvis vår trafik- och fastighetsnämnd en nyckelroll. Vi behöver exempelvis bra och trafiksäkra vägar, inte minst för våra barn och ungdomar. Både till och från skolan och till och från idrottsanläggningar. Skolorna måste dessutom ha en bra inomhusmiljö. Och våra idrottsanläggningar ska hålla bra standard. Och våra parker och lekplatser ska inte växa igen och inte ha dålig belysning. Barnperspektivet ska alltid finnas med när vi planerar framtidens lösningar inom trafik och fastighet.

Våra naturreservat är en stor tillgång för folkhälsan. Här gör vi ett viktigt arbete för att sköta parkerna och göra dem tillgängliga för en bredare publik.
I den politiska majoriteten har vi satt som mål att resandet med cykel ska prioriteras. Från dagens cirka 7 procent av kommunikationerna ska vi nå ett mål på 20 procent år 2030. Det kräver investeringar som kommer att märkas. Och det har vi tagit höjd för i den budget vi la fram den 16 juni.

Skriven i: Bostad , Edsvik , föreningar , Företag , Hälsa , idrott , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , samfund , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 6 maj , 2014

Socialminister Göran Hägglund, KD, och barn- och äldreminister Maria Larsson, KD, har varit del i ett team av ministrar som utgjort Alliansregeringen under nästan åtta år. Det har gett resultat. Resultat av regeringens reformer för tillväxt och full sysselsättning är imponerande!

Den svenska ekonomin har visat stor motståndskraft när finans- och skuldkrisen drabbade världsekonomin. En viktig förklaring till att Sverige har klarat krisen bättre än många jämförbara länder är att vi gick in i krisen med stora överskott i de offentliga finanserna.

Det har gjort att vi kunnat genomföra kraftfulla åtgärder för att upprätthålla jobb och välfärd. Regeringen har under krisen stöttat tillväxten med både temporära stimulansåtgärder och åtgärder som långsiktigt förbättrar tillväxtmöjligheterna.

I förhållande till ett flertal länder i vår omvärld har Sverige klarat sig väl:
– Sverige har tillsammans med Nederländerna högst sysselsättningsgrad i EU.
– Sverige har tillsammans med Österrike lägst långtidsarbetslöshet i EU.
– Antalet sysselsatta är över 250 000 fler än 2006.
– Utanförskapet har minskat med uppemot 200 000 personer sedan 2006.
– Sverige är det enda land i EU som förväntas minska sin statsskuld mellan 2006 och 2014.

Skriven i: Göran Hägglund , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , sollentuna , Stockholm , Vård | Inga kommentarer »

Skriven av den 5 maj , 2014

Socialminister Göran Hägglund, KD, och barn- och äldreminister Maria Larsson, KD, föreslår tillsammans i Alliansregeringen en rad nya satsningar för att skapa ett bättre land att både växa upp i och åldras i.

Vi föreslår vissa skattehöjningar för att ha råd med nya satsningar. Det är viktigt att de finansieringar som regeringen har för avsikt att föreslå i budgetpropositionen för 2015 är strukturellt riktiga och inte slår mot välfärd, sysselsättning och tillväxt. Bärande inslag i regeringens finansiering är därför bl.a. höjda skatter på alkohol och tobak.

Ett övergripande mål för samhället och regeringen är att främja folkhälsan. Höjd skatt på alkohol och tobak utgör därför också ett led i regeringens arbete för främjandet av förbättrad folkhälsa. En erfarenhet är att mycket kraftiga skattehöjningar som genomförs under kort tid, riskerar att leda till resandeinförsel och smuggling. Storskalig smuggling är ett allvarligt problem om det gynnar organiserad brottslighet. Därför har nivåerna i skattehöjning noggrant övervägts för att inte bidra till ökad reseinförsel och smuggling.

Punktskatten på cigaretter föreslås höjas med 4 procent, vilket beräknas öka priset på ett paket cigaretter med 1,36 kronor. Punktskatten på snus föreslås höjas med 22 procent, vilket beräknas öka priset på en dosa snus med 2,54 kronor. Skattehöjningen på tobak beräknas ge ca 800 miljoner kronor i ökade skatteintäkter 2015.

Punktskatten på öl och vin föreslås höjas med 9 procent. Punktskatten på sprit med 1 procent. Förslagen beräknas medföra att priset på en flaska öl på 0,5 liter ökar med 50 öre. Priset på en flaska vin på 0,75 liter ökar med 2 kronor. Priset på en flaska sprit på 70 cl ökar med knappt två kronor. Skattehöjningen på alkohol beräknas ge ca 760 miljoner kronor i ökade skatteintäkter 2015.

Skriven i: Hälsa , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , sollentuna , Stockholm , Vård | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida