Bloggen Vem är Magnus? Mina frågor Bilder Kontakt Till Startsidan Publicerade artiklar

Archive for the ‘Edsvik’ Kategori

Skriven av den 18 februari , 2017

KDs partisekreterare Acko Ankarberg Johansson talare vid årsmötet 2017 för KD Sollentuna.


Årsmötestider också i partipolitiken. Så också i Sollentuna där KD-medlemmar samlades till sitt årsmöte. Ett 30-tal personer hade mött upp i den kulturella byggnaden Oxstallet som ligger inom kulturområdet Edsvik. Till ordförande valdes Simon Olsson och till vice ordförande Eva Ireblad. Tre motioner behandlades. En om EU-migranter och kommunens ansvar skickades vidare till lokalavdelningens styrelse. En motion om migrationspolitiken skickades vidare till distriktet och likaså en motion om utredning om ev namnbyte av partiet.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson var huvudtalare. Hon talade om det kristdemokratiska tilltalet i dagens lite turbulenta tid. Fyra nyckelområden är de områden som Kristdemokraterna kommer att fokusera på fram till valet i september 2018. Det är bara ett och ett halvt år kvar till valdagen och nu börjar det hetta till.

Familjepolitikem är och kommer alltid att vara huvudfokus för oss kristdemokrater. Så också i det kommande valet. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Föräldrarna själva ska besluta om hur den ska fördelas. Vi vill införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar som jobbar så att de får 500 kr/förälder i månaden som en extra förstärkning. Vi vill också genomföra en barnomsorgspeng upp till 6 000 kr/månad för barn upp till tre år för den/de föräldrar som inte vill ta del av förskolan utan själva vill ta heltidsansvar för sina barn.

Seniorer/pensionärer är en annan grupp vi kristdemokrater vill sätta fokus på. Vi vill stänga gapet mellan den skatt de som arbetar och de som gått i pension betalar. Den sk pensionärsskatten vill vi alltså ta bort helt. Vi föreslår en höjd moms som förstås betalas av alla för att klara att stänga detta gap. Vi vill också att de som vill jobba efter 65 års ålder ska få göra det och att det ska vara billigare för företag att anställa pensionärer. Vi vill ta tillvara den kompetensen och den resursen i arbetslivet.

Jobb-politiken behöver förbättras. Inte minst nu när vi har många som flyr till Sverige och som inte får jobb. De ska snabbare kunna komma in i arbete och gemenskap på arbetsmarknaden. För många måste det fram enkla jobb och därför vill vi stärka satsningen på RUT-jobben, enklare jobb i servicesektorn. Dessutom vill vi införa introduktionsanställningar som stärker de unga och nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden, att få lära sig ett jobb på jobbet. 75% av grundlönen har de rätt till och 25% ska de ägna sig åt att lära sig jobbet. Vi vill fortsätta jobba för ett bra näringslivsklimat i kommunerna.

Tryggheten i samhället är grundläggande. Vi måste känna tillit till att samhället fungerar, att samhällsgemenskapen fungerar, att vi tar ett solidariskt ansvar för de som behöver gemensamma insatser. Polisen måste vara mer synlig i våra samhällen, vardagsbrott och mängdbrott som stölder och rån, måste tas på allvar och får inte behandlas nonchalant. Vi vill stärka poliskåren med ytterligare 2000 poliser men vi vill snabbt öka antalet civilanställda med 600 som kan gå in och ta jobb som man inte behöver vara polis för att klara av. Brottsoffren ska vara i fokus och vi vill öka stödet till brottsofferjourer. Vi vill också se skärpning av straffen för sexbrott och inte minst i de fall barn blir utsatta. Säkerhetspolisen behöver ökat stöd och kampen mot våldsbejakande extremism och näthat få ett ökat fokus.

Skriven i: Edsvik , Familjepolitik , KD , Kristdemokraterna , pensionärsorganisationer , seniorpolitik , sollentuna , Trygghet , val 2018 , valfrihet | Inga kommentarer »

Skriven av den 14 juni , 2015

Magnus Ramstrand i talarstolen vid budgetfullmäktige 11 juni 2015

Magnus Ramstrand i talarstolen vid budgetfullmäktige 11 juni 2015

Nu har sista fullmäktige för den här terminen avslutats. Under en hel dag debatterade vi vår budget för år 2016. En stark budget på cirka 3,5 miljarder. Vi behåller en låg kommunal skatt på 18.12 kr (till det kommer landstingsskatten på 12,10 kr). Kommunen har en soliditet på cirka 80 procent, vilket är mycket bra. I riket ligger den på cirka 50 procent. Vi har en mycket välskött ekonomi men med stora investeringar framför oss på grund av den expansion vi ser framför oss. Vi behöver investera för cirka 5 miljarder de kommande 5 åren. I skolor, omsorgsboenden, infrastruktur, idrottsanläggningar med mera.

Det här sa jag som gruppledare för Kristdemokraterna i budgetdebatten. Jag utgick från vår ideologi.

Ordförande, ledamöter och ordförande

Vi har olika visioner om vad det är för samhälle vi vill bygga i respektive parti. Ifrån Kristdemokraternas sida går vi in i arbetet med att leda Sollentuna kommun med våra idéer om hur det goda samhället formas.
Man kan sammanfatta det med fem pelare. Med fem enkla rubriker vill jag lotsa er igenom det vi kristdemokrater ser som viktigast i den budget vi nu ska anta senare idag.
• Vår människosyn
• Ingen är perfekt, alla kan göra fel
• Ansvar för framtiden
• Rätt beslut på rätt nivå
• Den gyllene regeln

Dessa fem trådar väver samman en god grund för att bygga ett gott samhälle och med budgetförslaget vi har lagt tror vi oss komma några steg åt rätt håll i det arbetet.

Till att börja med Vår människosyn
Den slår fast att varje människa är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller på ett kränkande sätt utnyttja henne. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att leva och utvecklas. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap.
Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav och ta ansvar.

Det finns väldigt mycket i vår budget som kan motiveras utifrån denna grundpelare. Men jag vill bara ta några exempel.

Vi prioriterar i våra investeringar platser för gemenskap; skolor, idrottshallar, omsorgsboende. Kulturen – musik, bilder, dans, sång, berikar vår kommun. Och vi satsar en hel del inom detta område eftersom det är en del av det som skapar det attraktiva Sollentuna. Jag är väldigt glad och stolt över att vi har en så fin klenod i vår kommun som Edsviksområdet ned slottet, parken, museet och naturligtvis konsthallen. Vi har satsat mycket på att utveckla detta område och verksamheterna där. Denna satsning ska fortsätta. Inte för att lagen tvingar oss till detta, utan för att det är viktigt av andra skäl.

Vi har seniorträffar runt om i kommunen som är mötesplatser för alla de som har lämnat arbetslivet bakom sig. Men oavsett ålder har vi ett ständigt behov av gemenskap och vi mår bra av att träffa andra människor vi kan spegla oss i. Dessa seniorträffar är viktiga oaser som vi vill värna och utveckla.

Jag ser också mycket fram emot den satsning vi gör på kulturskolan där vi ska flytta till nya lokaler. Det är roligt att få vara med och leda en kommun med så mycket positiva saker som händer.

Den andra grundpelaren säger att: Ingen är perfekt, alla kan göra fel
Människan är förnuftig och kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar, och hon är ansvarig för sina egna handlingar. Ofullkomlighetstanken gör också att vi inser att alla kan göra fel, och att alla förtjänar en andra chans.

Därför är vårt Brottsförebyggande råd väldigt viktigt där vi tillsammans med andra aktörer som polisen och räddningstjänsten bygger nätverk för att förebygga otrygghet och kriminalitet. Vi samarbetar med olika krafter i civilsamhället som t ex rastfaddrar och ”tryggt o snyggt” för att bygga tillit i Sollentuna. Vi har mer att göra, men vi tror på uthållighet.

Den psykiska ohälsan bland ungdomar är en stor utmaning. Det är oerhört viktigt att elevvården finns nära och är tillgänglig. På samma sätt kan man som småbarnsförälder känna att man inte alltid räcker till, eller att frågorna är så många fler än svaren. Då kan en familjecentral vara ett sätt att få hjälp med att räta ut en del av problemen. Därför är jag väldigt glad över att vi denna gång kan planera för kommunens tredje familjecentral. Den är tänkt att ligga i Edsberg och jag är övertygad om att den kommer att tjäna familjerna i Sollentuna väl.

Den tredje grundpelaren handlar om: Med ansvar för framtiden
Vi har ett ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga och förbruka. Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi. Det har hittills lett till en oansvarig hushållning med förgiftning av luft, vatten och mark som följd.
Vi har högt ställda mål i vår kommun. Det gäller vår energikonsumtion, att fasa ut miljögifter, att maten ska vara av god kvalitet, att bullret ska minska, att utsläppen av växthusgaser ska minska etc.
Det finns ingen snabb eller enkel quick fix för att möta alla dessa utmaningar, utan det är som det ofta är – ett ständigt pågående arbete.
Den extra satsning jag gärna vill nämna är den vi nu gör på vattenvårdsarbetet. Vi vill med denna budget höja tempot och sätter lite extra muskler bakom just vattenvårdsarbetet.

Den fjärde grundpelaren handlar om: Rätt beslut på rätt nivå
Kristdemokraterna eftersträvar att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. Det familjen kan bestämma på egen hand, ska inte kommunerna eller politiker lägga sig i. Det kommunerna klarar på egen hand får inte bli en fråga för riksdag och regering.

Politiker älskar att få tycka och bestämma, det är väl därför många engagerar sig kan man tänka. Men det gäller att man också respekterar politikens gränser. Allt är inte politik och ska inte heller vara politik. Samhället är så otroligt mycket större än det offentliga.

I Sollentuna har vi under det gångna året jobbat mycket med överenskommelsen med civilsamhället och för några veckor sedan var det ett mycket givande avstamp med ett stort antal engagerade invånare som kom ifrån olika ideella föreningar.
Vi tror på att det finns många arenor där kommunen kan samverka med civilsamhället och med respekt för varandras särart hitta samverkanslösningar som är bra för båda parter. Stödet till Kvinnojouren är ett exempel på hur vi ska tänka.

Vi kristdemokrater vill att makt ska flyttas från sammanträdesborden till köksborden. Att de enskilda familjerna ska få mer att säga till om och att det ska skapas förutsättningar för att leva sitt liv på olika sätt och att man inte ska vara hänvisad till ”one size fits all”. Att få läsa socialdemokraternas skadeglädje att regeringen vill avskaffa vårdnadsbidraget för barnfamiljer eller att vänsterpartisterna rakt upp och ner vill ta bort lagen om valfrihet i äldreomsorgen, är exempel på politiska överifråntänkande som vi kristdemokrater säger nej tack till. Man blir ibland väldigt tydligt påmind om att kampen för självbestämmande och egenmakt måste föras ständigt.

För det femte vill Kristdemokraterna bygga på: Den gyllene regeln
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och kärlek, som utgår från den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Vi vill värna alla människors liv, frihet och värdighet, oavsett geografiskt avstånd. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, sträva efter social rättvisa, utjämna strukturella orättvisor och skapa en rättvis fördelning av samhällets goda. Alla räknas och omfattas av samhällsgemenskapen. Detta kallar vi för solidaritetsprincipen.

Detta gäller oavsett ålder, oavsett produktionsförmåga, oavsett precis allting. Det är med stolthet jag är med och skriver avtal med staten om att vi ska vara med och hjälpa till med att ta emot människor som är på flykt undan krig och förödelse.

Vi har alla sett de fruktansvärda bilder som har kablats ut ifrån Medelhavet och drunkningskatastroferna där. Flyktingläger i och utanför Syrien har bränts in i våra medvetanden. Många av de så kallade problem vi har i vår kommun och i vårt land blir väldigt futtiga när man vet att miljoner människor är på flykt i hopp om att kunna överleva ännu en dag. Ingen kan göra allt – men alla kan göra något. Vi i Sollentuna ska vara en del av lösningen för de människor som är på flykt. Det är en fråga om moral, och det är sådant som vi kristdemokrater gillar.

Med detta vill jag för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till majoritetens förslag till politisk inriktning för 2016.

Skriven i: Budget , Edsvik , Edsviks konsthall , fullmäktige , KD , Kristdemokraterna , skatt , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 19 juni , 2014

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Vi i majoriteten i Sollentuna fr v Douglas Lithborn, M, Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD.

Nu har jag deltagit i mitt fjärde budgetfullmäktige som gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna. Det blev en stark budget vi i den politiska majoriteten (KD, M, FP) presenterade.

Sollentuna är en av Sveriges bästa kommuner med låg skatt (oförändrad 18,10) och god soliditet (drygt 80 %), nästa bästa företagsklimatet i landet, bra skolresultat och bra kultur- och fritidsutbud, med ett utmärkt kommunikationsläge – 15 minuter från Stockholms C och 20 minuter till Arlanda.

När en så omfattande verksamhet som en kommun ska behandlas i ett budgetfullmäktige med nio partier inblandade, ja då tar det tid. Det handlar om en budget på över tre miljarder och berör en kommun på 68 000 invånare och kommunen har cirka 2 500 anställda! Fullmäktige inleddes kl 09.00 på morgonen och slutade kl 21.00.

Det går bra för Sollentuna kommun, på tvärs mot den bild som den socialdemokratiskt ledda oppositionen försöker måla upp. Enligt Freddie Lundqvist är vi i majoriteten en trött majoritet. Inget kan vara mera fel. Det visar den budget vi lagt fram. Och vi klättrar på rankinglistorna nu senast på Svenskt näringslivs ranking över bästa företagsklimatet.
Vi har en av landets lägsta kommunalskatter, 18, 10 kronor. Det är bra. Valfrihet är att också att vi som invånare får mer pengar i våra egna plånböcker, utan att kommunen gör avkall på centrala kommunala angelägenheter inom kultur, fritid, infrastruktur, vård skola omsorg.

Vi har som riktmärke att bygga 500 bostäder per år. Vi har god beredskap för att uppfylla denna kvot. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor. Studentbostäder är en självklar del av vårt strategiska arbete med den närhet vi har till viktiga lärosäten både i Stockholm och Uppsala.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott vill jag prioritera miljö och klimatfrågorna. Buller och partiklar är föroreningar i många sollentunabors vardagsmiljöer som vi ser som stora utmaningar. Vi som kommun måste ta en aktivare roll exempelvis gentemot Trafikverket. Medfinansiering diskuteras just nu för att lösa ut segdragna insatser, som exempelvis bättre bullervallar. Nyligen har en analys av klimatpåverkan från vår egen kommunala verksamhet presenterats och blir föremål för analys och åtgärder.

Halva budgeten går till barnomsorg, förskola och grundskola. Vi kristdemokrater vill fortsätta stärka insatser för att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa skolor. 12,7 miljoner lägger vi på för att lärare ska ha bättre betalt. Det är en av våra absolut viktigaste personalgrupper. Vi satsar också ytterligare m miljoner till elevhälsan, något vi Kristdemokrater vill. Vår minister Maria Larsson har agerat så att även vi i Sollentuna kunnat anställa fler personer inom elevhälsan.
Sollentuna är en kommun som välkomnar mångfald av utförare inom skolan. Det ska vi fortsätta göra.

En trygg kommun är för oss kristdemokrater en viktig fråga. Den senaste mätningen visar att den upplevda tryggheten i Sollentuna har förbättrats väsentligt sedan vi senast gjorde en undersökning 2006. Som ordförande i kommunstyrelsens brottsförebyggande rådet ser jag hur viktig samverkan med olika aktörer är, både det offentliga, civilsamhället och företagen. Vi har installerat en del övervakningskameror vilket gjort att skadegörelse exempelvis på våra skolor minskat drastiskt.

Som ordförande i kultur och fritidsnämnden har jag under den här mandatperioden varit med och invigt en tillfällig friidrottshall, tre utegym, en boulehall, tagit första spadtaget till en regional friidrottshall, påbörjat arbetet med en ny idrottshall i Rotebro och en fullstor fotbollshall.

Vi kristdemokrater har en stark tro på att samhället är större än det offentliga. Civilsamhället med alla dess aktörer gör ovärderliga insatser, det är idrottsföreningar och kulturföreningar, samfund och andra organisationer. Vi är mycket nöjda med att kommunen nu kommit långt med att få till en Överenskommelse med civilsamhället i Sollentuna. Det kan vara början till att exempelvis få igång sociala företag som vi vet av erfarenhet i andra delar av landet, har haft avgörande betydelse för att nå grupper i samhället som har stått långt utanför arbetsgemenskap.

En god uppväxtmiljö för våra barn och ungdomar är centralt tema i vår politik. Och där har exempelvis vår trafik- och fastighetsnämnd en nyckelroll. Vi behöver exempelvis bra och trafiksäkra vägar, inte minst för våra barn och ungdomar. Både till och från skolan och till och från idrottsanläggningar. Skolorna måste dessutom ha en bra inomhusmiljö. Och våra idrottsanläggningar ska hålla bra standard. Och våra parker och lekplatser ska inte växa igen och inte ha dålig belysning. Barnperspektivet ska alltid finnas med när vi planerar framtidens lösningar inom trafik och fastighet.

Våra naturreservat är en stor tillgång för folkhälsan. Här gör vi ett viktigt arbete för att sköta parkerna och göra dem tillgängliga för en bredare publik.
I den politiska majoriteten har vi satt som mål att resandet med cykel ska prioriteras. Från dagens cirka 7 procent av kommunikationerna ska vi nå ett mål på 20 procent år 2030. Det kräver investeringar som kommer att märkas. Och det har vi tagit höjd för i den budget vi la fram den 16 juni.

Skriven i: Bostad , Edsvik , föreningar , Företag , Hälsa , idrott , KD , Kristdemokraterna , Maria Larsson , samfund , skolan , sollentuna | Inga kommentarer »

Skriven av den 6 juni , 2014

Nationaldagen 2014

Nationaldagen 2014

I Sollentuna har vi skapat en fin och stark tradition att fira Nationaldagen i Edsviks-området, närmare bestämt i Edsbergsparken. Så även i år. Sååå mycket folk hade samlats när vi drog igång firandet klockan 13.00.
På förmiddagen hade vi en ceremoni i Edsbergs slott där vi välkomnade våra nya medborgare. En uppskattad ceremoni som nu kommer att bli lag. Alla kommuner ska ha en sådan ceremoni. Jag tycker det är viktigt att markera medborgarskapet och att vi välkomnar nya invånare som vill dela vårt ansvar att bygga upp ett ännu bättre Sollentuna.

Som ordförande i kultur- o fritidsnämnden var det även i år en förmån o glädje att få hälsa den fullsatta parken varmt välkomna! Utöver ett välkommen till de nya medborgarna riktade jag ett välkommen till delegationer från våra vänorter Tusby/Tuusala utanför Helsingfors, Hvidovre utanför Köpenhamn och Oppegård utanför Oslo. Vi har haft vänorter sedan 50-talet och alla våra kommuner präglas av tillväxt och närhet till en storstad. Vänorterna växte fram efter andra världskriget och vi har behov av att hålla liv i arbetet för vänskap, fred och demokrati.

Vår kommunstyrelseordförande, Douglas Lithborn, M, höll ett bra tal där de historiska kopplingarna var många. Det är exempelvis 200 år som vi i vårt land har haft fred. Alla vet vi vad fred betyder, inte minst för att kunna utveckla ett land. Samtidigt tar vi idag emot flyktingar från krigshärjade delar av världen, som exempelvis Syrien.
Det är också 70 år sedan Dagen D inträffade som innebar att nazismen och förtrycket under rasismens diktatur kunde brytas. Ett oerhört offer av unga människors liv krävdes. Den som besökt dödens fält i Normandie och de stora krigskyrkogårdarna, får en liten uppfattning av hur förfärande krigen i Europa har varit. Vårt europeiska gemensamhetsbygge, EU, är i grunden ett fredsprojekt. Det är väl värt att ständigt påminna sig om vikten av att arbeta för fred, frihet och demokrati.

Edsviksområdet är ett utvecklingsområde som jag fått förmånen att gå i spetsen för. Vi har anställt en projektledare, Anna Franzén, som driver det ena efter det andra projektet som ser till att det blir mer och mer liv i parken. Vårt fullmäktige har satt ett högt mål: Edsviksområdet ska bli ett av norra storstockholms mest attraktiva platser!

Vi har bland annat fått igång Edsbergs slottsteater som hade premiär av En midsommarnattsstorm, fri bearbetning av William Shakespeare. En härlig parkteater där regissören Marianne Sand hittat en miljö att placera uppförandet som blivit väldigt lyckat. Föreställningen ges två gånger på lördagen och en gång på söndagen den här helgen.

Edsbergs slott har varit öppet med guidade visningar. På Stallbacken pågick under hela Nationaldagen Motorhistoriska dagen med 100-talet klassiska bilar o motorcyklar och mopeder. Edsviks konsthall, den näst största konsthallen i Sverige, samt designmuseet MC Collection, höll öppet och kommunen bjöd alla på inträdet.
Onsdagen den 11 juni kl 18.00 tar vi ett ytterligare steg att förverkliga visionen om Edsvik. Då invigs utsiktsplatsen bakom Stallbacken, en av Sollentunas allra vackraste platser. Varmt välkommen om du kan!

Skriven i: Edsvik , Edsviks konsthall , KD , Kristdemokraterna , MC , MC Collection , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Skriven av den 29 april , 2014

Valborgsfirande Stallbacken

Valborgsfirande Stallbacken

Jag önskar dig en riktigt skön Valborg! I Sollentuna är vi berikade med flera eldar och diverse trevligheter för familjerna. Det tackar vi de ideella föreningarna och deras ledare för! Utan detta enormt viktiga ideella arbete skulle kommunen vara fattig, även om den är rik!
Jag kommer att i år vara i Viby på deras valborgsmässofirande som Viby basket har ansvar för. Vid vårt vackra Stallbacken kommer den trationella elden att tändas av elddansare! Där är det Stallbackens vänner som arrangerar. Och i Tegelhagen är det Sollentuna Södra Scoutkår, som för 60:e gången arrangerar ett trevligt och välbesökt arrangemang!

Maj är en fartfylld månad och vi har aldrig haft så mycket på gång som nu. Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden är det en fröjd att få bjuda på detta:

Teatersalonger i Edsbergs slott 12 och 19 maj
Tisdagsprogram i Edsbergs slott med kammarmusik och litteratur, 6, 13 och 20 maj.
Loppis på stallbacken och Hundens dag 18 maj
Konsert med Sollentuna Symfoniorkester i aulan på nyrenoverade Häggviksskolans aula 13 maj kl 19.30
Invigning av utegym på Strandvägen 15 maj kl 16-18
Kulturskolans dag i och runt Sollentuna centrum 17 maj kl 11-14
Dansshower i aulan på Rudbeck den 21 och 22 maj kl 18.30

På www.edsvik.se kan du ta del av allt som händer i det området. Sedan kan du hålla koll på www.sollentuna.se där det finns många fler aktiviteter att ta del av.

Skriven i: Edsvik , Edsviks konsthall , föreningar , KD , Kristdemokraterna , sollentuna , Stockholm | Inga kommentarer »

Kristdemokraternas hemsida